احداث آزمایشگاه

انجام تقریبا تمامی آزمون ها و خدمات کالیبراسیون ، نیازمند محیطی مناسب است. این درحالی است که بسیاری از آزمایشگاه های کشور یا بدون در نظر گرفتن الزامات مندرج در استانداردهای آزمون و کالیبراسیون طراحی و ساخته شده اند و یا با گذر زمان و با اعمال تغییرات تدریجی ویژگی های خود را از دست داده اند.

این شرکت با داشتن تجربه ی همکاری با مشاوران مجرب و با سابقه  در این حوزه می تواند هم در زمان طراحی آزمایشگاه ها به سازمانهای متقاضی کمک کند و هم با بازدید از آزمایشگاه های راه اندازی شده و تعیین نقاط ضعف آنها، طرحی دقیق و طبیعتا منطقی (از منظر اقتصادی) برای اصلاح آنها ارایه نماید. در صورت درخواست مشتریان، این شرکت می تواند مسئولیت انجام اصلاحات مورد نظر را به عهده بگیرد.