مشاوره

خدمات 17025direct، کلیه نیازهای مدیریتی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون را بر اساس الزامات استاندارد بین‌المللی ISO/IEC17025 پوشش می‌دهد. اهم این خدمات عبارتند از آموزش‌های تخصصی، مشاوره در استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه، انجام محاسبات تخمین عدم‌قطعیت، صحه‌گذاری روشهای آزمون، نگهداری از سیستم‌های مستقر شده و ممیزی داخلی.

شرکت کیفیت آفرینان با  استقرار سامانه مدیریت کیفیت توسط پرسنل دائمی آزمایشگاه، نمونه‌های مستندات لازم برای برآورده‌سازی کلیه الزامات شامل نظامنامه کیفیت، خط‌‌‌‌‌ ‌مشی کیفیت، اهداف، روش‌های اجرایی، فرم‌ها و دستورالعمل‌ها شما را درکلیه نیازهای مدیریتی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون را بر اساس الزامات استاندارد بین‌المللی ISO/IEC17025 بی نیاز می کند 

ما در ارائه خدمات مشاوره‌ای، رویکردی اجرایی و عملی داریم و همواره تلاش داریم تا مناسب‌ترین و کاربردی‌ترین راهکارها را با توجه به شرایط ویژه هر آزمایشگاه ارائه دهیم. همچنین سعی می‌کنیم به طور دائمی با ارائه خدمات غیرحضوری، مشتریان خود را پشتیبانی کنیم.