تقویم آموزشی

مرکز آموزشی دارای تاییدیه رتبه (1) ملی از سازمان ملی استاندارد ایران، با همکاری اداره کل استاندارد اصفهان و آزمایشگاه کالیبراسیون کیفیت آفرینان ، (دارای تایید صلاحیت ISO IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران(NACI) )برگزار می کند.


مرکز آموزشی نمونه  اداره کل استاندارد اصفهان در سال 1398

 

 

 

 

 
 
 
 
 
​​​​​​