راه اندازی آزمایشگاه فلو مایعات

با راه اندازی آزمایشگاه فلو در آزمایشگاه کیفیت آفرینان امکان کالیبره

انواع فلو متر ، فلو ترنسمیتر ، کنتور ،فلومتر های الکترو مغناطیسی ، اوریفیس، کوریولیس، توربینی ، آلتراسونیک و  روتامترفراهم گردید.