آزمایشگاه گشتاور

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­ گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه ­گیری آزمایشگاه (±)

1

گشتاور سنج (تركمتر)

up to 100Nm


up to 1100Nm

0.03%I.V


0.25%I.V

2 ترکتستر

up to 100Nm


up to 1100Nm

0.002%F.S


0.002%F.S