کالیبراسیون گشتاور

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور شرکت کیفیت آفرینان با بهره مندی از کارشناسان مجرب و در اختیار داشتن مراجع اولیه کالیبراسیون، با قابلیت ردیابی به مراجع ملی و بین المللی توانایی ارایه خدمات در زمینه کالیبراسیون مراجع ثانویه آزمایشگاه های کالیبراسیون و کلیه تجهیزات اندازه گیری گشتاور شامل انواع ترکمتر و ترکتستر تا گستره 1100N.mرا دارد.

از قابلیت های ویژه این آزمایشگاه ، توانایی تعمیر و تنظیم ترکمتر ها می باشد.
 

آزمایشگاه گشتاور

آزمایشگاه گشتاور
ردیف كميت،دستگاه اندازه­ گيري،سنجه مادي گستره بهترین توان اندازه ­گیری آزمایشگاه (±) 1 گشتاور سنج (تركمتر) up to 100Nm up to 1100Nm 0.03%I.V 0.25%I.V 2 ترکتستر up to 100Nm up to 1100Nm 0.002%F.S 0.002%F.S