آزمایشگاه دما

آزمایشگاه کالیبراسیون دما

ردیف

كميت، دستگاه اندازه­ گيري، سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

3-1

دماسنج هاي مايع در شيشه 

-30 to 200°C

0.4°c

3-2

دماسنج هاي سيستم پر شده، دو فلزي

-30 to 200°C

0.4°c

3-3

  دماسنج هاي مقاومتي

-30 to 200°C

0.4°c

200 to 700°C

1.0°c

3-4

  ترموكوپل

-30 to 200°C

0.4°c

200 to 700°C

1.0°c

700 to 1200°C

1.5°c

3-5

  نشاندهنده  هاي الكترونيكي دما

PT 100 &NI120

-200 to 800°C

0.6°c

TYPE K&J

-200 to 1200°C

TYPE R

300 to 1200°C

TYPE S

-50 to 1200°C

3-6

محيط هاي مولد دما شامل : كوره وحمام هاي بلوك دار ، كوره هاي  صنعتي ، آون ها ، انكوباتور هاي آزمايشگاهي ، بن ماري ، اتو كلاو،

-30 to 200°C

0.4°c

200 to 1200°C

1.0 °c

3-7

یخچال و فریزر

-20 to 4°C

0.4°C

3-8

رطوبت سنج هاي هايگرومتري

10 to 90%RH

4%RH

    3-9

محیط های رطوبت ساز

10 to 90 %RH

2.1%RH