آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

ردیف

كميت، دستگاه اندازه­ گيري، سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

2-1

 PH متر

up to 14PH

0.02unit of PH

2-2

هيدرومتر

(0.6 to 1.4) g/cm2

0.00035g/cm2

2-3

هدايت سنج

Up to 100µs/cm

1.3µs/cm

100to 2000 µs/cm

11.7µs/cm

2000to20000µs/cm

109.3 µs/cm

2-4

الکل سنج

0 to 100%

0.029%

2-5

رفراکتومتر

1.33 to 1.46nD

0.00007nD

0 TO 68% BRIX

0.0116% BRIX

3-5

 

اسپکتروفتومتر

جذب

مرئی

0.0-1.0A(100-10 T/%)

±0.0027A

1.0-2.0Abs(10-1 T/%)

±0.0052A

2.0-2.5Abs(1-0.3 T/%)

±0.0059A

2.5-3.0Abs(0.3-0.1 T/%)

±0.0011A

3.0-4.0Abs(0.1-0.0 T/%)

±0.0019A

فرابنفش

UP TO 1.5 Abs

0.014A

درصد عبور

0-100%

±0.0059A

3-6

ویسکومتر

 

کاپیلاری

3.884-628.3(CSt)

0.1% of Reading

چرخشی

Up to 1000 cP

0.5% of Reading

3-7

پلاریمتر

-30Z° to +120Z°

0.0116