آزمایشگاه جرم و حجم

آزمایشگاه کالیبراسیون جرم وحجم

ردیف

كميت، دستگاه اندازه­ گيري، سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

6-1

باسكول

Up to 2000kg

OIML CLASSII

6-2

وزنه

1mg to 10mgr

OIML class F2

10mg to 200mgr

OIML class F1

200mgr to 5kg

OIML class F2

(5 to 10)kg

OIML class F2

(10 to 20)kg

OIML  class M1

6-3

ترازو

Up to 10kg

OIML CLASS I

(10 to 50)kg

OIML CLASS II

 

 

ردیف

كميت، دستگاه اندازه­ گيري، سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

7-1

بالن تک نشانه

5mL to 5000mL

1.36µL to 0.363mL

7-2

پیپت

500 µL to 200mL

1.36µL to 15.5 µL

7-3

استوانه مدرج

5mL to 4000mL

1.36µL to 0.29mL

7-4

بورت

1mL to 100mL

1.36µL to 7.35 µL

7-5

پیکنومتر

5mL to 100mL

1.36µL to 7.35 µL

7-6

بورت پیستونی

1mL to 100mL

1.36µL to 7.35 µL

7-7

پیپت پیستونی

10μL to 10000μL

1.36μl

7-8

رقیق کننده

0.05mL to 1000mL

1.36 μl to 7.34μl

7-9

توزیع کننده

10μL to 200mL

1.36μl to 1.55