آزمایشگاه نیرو

آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو

ردیف

كميت، دستگاه اندازه­ گيري، سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1-4

لودسل - فشاری

Up to 60 ton

0.06%Reading

2-4

لود سل- كششی

Up to 5 ton

0.06%Reading

3-4

ماشین مولد نیرو (در سایت) كششی

Up to 5 ton

0.05%Reading

4-4

ماشین مولد نیرو (در سایت) فشاری

Up to 200 ton

0.1 %Reading

5-4 اندازه گیری سرعت در ماشین مولد نیرو UP TO 200mm/min 0.26 mm/min
6-4 اندازه گیری جابجایی در ماشین مولد نیرو Up to 300 mm 0.2mm