آزمایشگاه الکتریک

آزمایشگاه کالیبراسیون الکتریک

ردیف

كميت، دستگاه اندازه­ گيري، سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

8-1

توليد ولتاژ مستقيم كاليبراتور 9100

Up to 320.000mV

0.006%output+4.16µV

0.32001 to 3.20000V

0.006%output+41.6µV

3.2001 V to 32.0000V

0.0065%output+416µV

32.001 V to 320.000V

0.0065%output+4.48mV

320.01 V to 1050.00 V

0.006%output+19.95mV

8-2

توليد جريان مستقيم كاليبراتور 9100

Up to 320.000uA

0.014%output+11nA

0.32001 mA to3.20000mA

0.014%output+83nA

3.2001 mA to 32.0000mA

0.014%output+900nA

32.001 mA to 320.000mA

0.016%output+9.6µA

0.32001 A to 3.20000A

0.06%output+118µA

3.2001 A to 10.5000A

0.055%output+940µA

10.5001A to 20.0000A

0.055%output+4.50mA

8-3

توليد جريان مستقيم (آمپر متر چنگكي )

كاليبراتور 9100

3.2001 A to 32.0000A

0.0260%output+1.18mA

32.001 A to 105.000 A

0. 255%output+9.40mA

105.001 A to 200.000 A

0. 255%output+45mA

200.01 to 525.00 A

0. 255%output+0.47mA

525.01 A to 1000.00 A

0.255output+25mA

 

 

 

8-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توليد ولتاژ متناوب كاليبراتور 9100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توليد ولتاژ متناوب كاليبراتور 9100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توليد ولتاژ متناوب كاليبراتور 9100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توليد ولتاژ متناوب كاليبراتور 9100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up to 10.000mV

Frequency 10 Hz to 3kHz

0.04%output+384µV

Up to 10.000mV

Frequency 3k Hz to 10kHz

0.04%output+512µV

Up to 10.000mV

Frequency 10k Hz to 30kHz

0.06%output+960µV

Up to 10.000mV

Frequency 30k Hz to 50kHz

0.09%output+1.92mV

Up to 10.000mV

Frequency 50k Hz to 100kHz

0.2%output+5.12mV

10.001 mV to 32.000mV

Frequency 10 Hz to 3kHz

0.04%output+96.0µV

 

 

10.001 mV to 32.000mV

Frequency 3k Hz to 10kHz

0.04%output+128µV

10.001 mV to 32.000mV

Frequency 10k Hz to 30kHz

0.06%output+240µV

10.001 mV to 32.000mV

Frequency 30k Hz to 50kHz

0.09%output+480µV

10.001 mV to 32.000mV

Frequency 50k Hz to 100kHz

0.2%output+1.280mV

32.001 mV to 320.000mV

Frequency 10 Hz to 3kHz

0.04%output+19.2µV

32.001 mV to 320.000mV

Frequency 3k Hz to 10kHz

0.04%output+25.6µV

32.001 mV to 320.000mV

Frequency 10k Hz to 30kHz

0.06%output+48.0µV

32.001 mV to 320.000mV

Frequency 30k Hz to 50kHz

0.09%output+96.0µV

32.001 mV to 320.000mV

Frequency 50k Hz to 100kHz

0.2%output+256µV

0.32001 V to 3.20000V

Frequency 10 Hz to 3kHz

0.04%output+192µV

0.32001 V to 3.20000V

Frequency 3k Hz to 10kHz

0.04%output+256µV

0.32001 V to 3.20000V

Frequency 10k Hz to 30kHz

0.06%output+480µV

0.32001 V to 3.20000V

Frequency 30k Hz to 50kHz

0.09%output+960µV

0.32001 V to 3.20000V

Frequency 50k Hz to 100kHz

0.2%output+2.56mV

3.2001 V to 32.0000V

Frequency 10 Hz to 3kHz

0.04%output+1.92mV

3.2001 V to 32.0000V

Frequency 3k Hz to 10kHz

0.06%output+2.56mV

3.2001 V to 32.0000V

Frequency 10k Hz to 30kHz

0.08%output+4.80mV

3.2001 V to 32.0000V

Frequency 30k Hz to 50kHz

0.15%output+9.60mV

3.2001 V to 32.0000V

Frequency 50k Hz to 100kHz

0.35%output+32mV

32.001 V to 105.000V

Frequency 10 Hz to 3kHz

0.04%output+6.30µV

32.001 V to 105.000V

Frequency 3k Hz to 10kHz

0.06%output+8.40mV

32.001 V to 105.000V

Frequency 10k Hz to 30kHz

0.08%output+15.8mV

32.001 V to 105.000V

Frequency 30k Hz to 50kHz

0.15%output+31.5mV

32.001 V to 105.000V

Frequency 50k Hz to 100kHz

0.25%output+105mV

105.001 V to 320.000V

Frequency 40 Hz to 100Hz

0.05%output+19.2mV

105.001 V to 320.000V

Frequency 100 Hz to 1kHz

0.05%output+19.2mV

105.001 V to 320.000V

Frequency 1k Hz to 3kHz

0.08%output+19.2mV

105.001 V to 320.000V

Frequency 3k Hz to 10kHz

0.08%output+32mV

105.001 V to 320.000V

Frequency 10k Hz to 20kHz

0.12%output+48mV

105.001 V to 320.000V

Frequency 20k Hz to 30kHz

0.12%output+64mV

320.01 V to 800.00V

Frequency 40 Hz to 100Hz

0.05%output+63mV

320.01 V to 800.00V

Frequency 100 Hz to 1kHz

0.05%output+63mV

320.01 V to 800.00V

Frequency 1k Hz to 3kHz

0.08%output+63mV

320.01 V to 800.00V

Frequency 3k Hz to 10kHz

0.08%output+105mV

320.01 V to 800.00V

Frequency 10k Hz to 20kHz

0.12%output+158mV

320.01 V to 800.00V

Frequency 20k Hz to 30kHz

0.15%output+210mV

800.01 V to 1050.00V

Frequency 40 Hz to 100Hz

0.05%output+126mV

800.01 V to 1050.00V

Frequency 100 Hz to 1kHz

0.05%output+126mV

800.01 V to 1050.00V

Frequency 1k Hz to 3kHz

0.08%output+126mV

800.01 V to 1050.00V

Frequency 3k Hz to 10kHz

0.08%output+210mV

800.01 V to 1050.00V

Frequency 10k Hz to 20kHz

 

0.12%output+315mV

8-5

 

 

 

 

 

توليد ولتاژ متناوب (شكل موج مربعي ) كاليبراتور 9100

 

 

 

 

Up to 14.08mV

Frequency 10 Hz to 1kHz

0.12%output+450µV

14.08 mV to 45.08mV

Frequency 10 Hz to 1kHz

0.12%output+150µV

45.08 mV to 450mV

Frequency 10 Hz to 1kHz

0.12%output+40µV

0.450Vto 4.5V

Frequency 10 Hz to 1kHz

0.12%output+400µV

4.5 V to 45V

Frequency 10 Hz to 1kHz

0.12%output+4mV

45 V to 147.9V

Frequency 10 Hz to 1kHz

0.12%output+10mV

147.9 V to 450V

Frequency 45 Hz to 65Hz

0.15%output+40mV

450 V to 500V

Frequency 45 Hz to 65Hz

0.15%output+110mV

8-6

 

 

 

 

 

توليد ولتاژ متناوب (شكل موج پالسي  )

 كاليبراتور 9100

 

 

 

 

Up to 7.43 mV

Frequency 10Hz to 1kHz

0.3%output+1000µV

7.43 mV to 23.77mV

Frequency 10Hz to 1kHz

0.3%output+500µV

23.77 mV to 238mV

Frequency 10Hz to 1kHz

0.3%output+80µV

238mV to 2.38V

Frequency 10Hz to 1kHz

0.3%output+800µV

2.38 mV to 23.8V

Frequency 10Hz to 1kHz

0.3%output+8mV

23.8 V to 78.05V

Frequency 10Hz to 1kHz

0.3%output+20mV

78.05 V to 238V

Frequency 45Hz to 65Hz

0.35%output+80mV

238 V to 500V

Frequency 45Hz to 65Hz

0.35%output+200mV

 

 

 

8-7

توليد ولتاژ متناوب (شكل موج ذوزنقه اي  ) كاليبراتور 9100

Up to 12.56mV

Frequency 10Hz to 1kHz

0.12%output+450µV

12.56 mV to 40.19mV

Frequency 10Hz to 1kHz

0.12%output+150µV

40.19 mV to 402mV

Frequency 10Hz to 1kHz

0.12%output+40µV

402mV to 4.02 V

Frequency 10Hz to 1kHz

0.12%output+400µV

4.02 V to 40.2V

Frequency 10Hz to 1kHz

0.12%output+4mV

40.2 V to 131.9V

Frequency 10Hz to 1kHz

0.12%output+10mV

131.9 V to 402V

Frequency 45Hz to 65Hz

0.15%output+40mV

402 V to 500V

Frequency 45Hz to 65Hz

0.15%output+110mV

8-8

 

 

 

 

 

توليد ولتاژ متناوب (شكل موج مثلثي  ) كاليبراتور 9100

 

 

 

 

 

 

 

Up to 8.16mV

Frequency 10Hz to 1kHz

0.15%output+500µV

8.16 mV to 26.11mV

 Frequency 10Hz to 1kHz

0.15%output+175µV

26.11 mV to 261mV

Frequency 10Hz to 1kHz

0.15%output+40µV

261mV to 2.61V

Frequency 10Hz to 1kHz

0.15%output+400µV

2.61 V to 26.1V

Frequency 10Hz to 1kHz

0.15%output+4mV

26.1 V to 85.7V

Frequency 10Hz to 1kHz

0.15%output+10mV

85.7 V to 261V

Frequency 45Hz to 65Hz

0.18%output+40mV

261 V to 500V

Frequency 45Hz to 65Hz

0.18%output+120mV

 

8-9

توليدجريان متناوب كاليبراتور 9100

Up to 32.000µA

Frequency 10Hz to 3kHz

0.07%output+900nA

Up to 32.000µA

Frequency 3KHz to 10kHz

0.1%output+1.8µA

Up to 32.000µA

Frequency 10kHz to 20kHz

0.2%output+6µA

Up to 32.000µA

Frequency 20kHz to 30kHz

0.25%output+9µA

32.001 µA to 320.000µA

Frequency 10Hz to 3kHz

0.07%output+300nA

32.001 µA to 320.000 µA

Frequency 3KHz to 10kHz

0.1%output+600nA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توليدجريان متناوب كاليبراتور 9100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.001 µA to 320.000µA

Frequency 10kHz to 20kHz

0.2%output+2µA

32.001 µA to 320.000µA

Frequency 20kHz to 30kHz

0.25%output+3µA

0.32001 mA to 3.20000mA

Frequency 10Hz to 3kHz

0.07%output+300nA

0.32001 mA to 3.20000mA

Frequency 3KHz to 10kHz

0.1%output+600nA

0.32001 mA to 3.20000mA

Frequency 10kHz to 20kHz

 

0.2%output+2µA

 

0.32001 mA to 3.20000mA

Frequency 20kHz to 30kHz

0.25%output+3µA

         3.2001 mA to 32.0000mA

Frequency 10Hz to 3kHz

0.07%output+3.2µA

3.2001 mA to 32.0000mA

Frequency 3KHz to 10kHz

0.1%output+6.4µA

3.2001 mA to 32.0000mA

Frequency 10kHz to 20kHz

0.2%output+12.8µA

3.2001 mA to 32.0000mA

Frequency 20kHz to 30kHz

0.25%output+22.4µA

32.001 mA to 320.000mA

Frequency 10Hz to 3kHz

0.08%output+32µA

32.001 mA to 320.000mA

Frequency 3KHz to 10kHz

0.1%output+48µA

32.001 mA to 320.000mA

Frequency 10kHz to 20kHz

0.2%output+64µA

32.001 mA to 320.000mA

Frequency 20kHz to 30kHz

0.25%output+96µA

0.32001 A to 3.20000A

Frequency 10Hz to 3kHz

0.1%output+48µA

0.32001 A to 3.20000A

Frequency 3KHz to 10kHz

0.25%output+2.56mA

3.2001 A to 10.5000A

Frequency 10Hz to 3kHz

0.2%output+3mA

3.2001 A to 10.5000A

Frequency 3kHz to 10kHz

0.5%output+10mA

10.5001 A to 20.0000A

Frequency 10Hz to 3kHz

0.2%output+6.9mA

10.5001 A to 20.0000A

Frequency 10Hz to 3kHz

0.5%output+23mA

8-10

توليد موج جريان متناوب( آمپر متر چنگكي ) كاليبراتور 9100

3.2001 A to 32.001A

Frequency 10Hz to 100Hz

0.4%output+5.5mA

3.2001 A to 32.001A

Frequency 100Hz to 440Hz

0.98%output+27mA

32.001 A to 200.000A

Frequency 10Hz to 100Hz

0.41%output+90mA

32.001 A to 200.000A

Frequency 100Hz to 440Hz

0.87%output+0.25A

200.001 A to 1000.00A

Frequency 10Hz to 100Hz

0.41%output+0.45A

8-11

 

توليد جريان متناوب (شكل موج مربعي ) كاليبراتور 9100

 

 

 

توليد جريان متناوب (شكل موج مربعي ) كاليبراتور 9100

 

Up to 45.08µA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.21%output+1.8µA

45.08µA to 4.508mA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.21%output+0.6µA

4.508mA to 45.08mA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.21%output+6.4µA

45.08mA to 450.8mA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.24%output+64µA

0.4508 A to 3.200A

Frequency 10Hz to 100Hz

0.3%output+960µA

3.200A to 18A

Frequency 10Hz to 100Hz

0.4%output+13.8µA

8-12

توليد جريان متناوب (شكل موج مربعي ) (آمپر متر چنگكي)كاليبراتور 9100

 

4.508A to 32A

Frequency 10Hz to 65Hz

1.2%output+16.8A

32.00A to 180.0A

Frequency 10Hz to 65Hz

1.4%output+162mA

 

180.0A to 900.0A

Frequency 10Hz to 65Hz

1.4%output+0.82A

8-13

توليد جريان متناوب (شكل موج پالسي ) كاليبراتور 9100

 

Up to 23.79µA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.42%output+2.7µA

23.79µA to 2.379mA

Frequency 10Hz to 1kHz

 

0.42%output+0.9µA

2.379mA to 23.79mA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.42%output+9.6µA

23.79mA to 237.9mA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.48%output+96µA

0.2379 A to 2.379A

Frequency 10Hz to 100Hz

0.6%output+1.44mA

2.379A to 15.00A

Frequency 10Hz to 100Hz

0. 8%output+20.7mA

8-14

 

 

توليد جريان متناوب (شكل موج پالسي ) كاليبراتور 9100

 (آمپر متر چنگكي)

 

2.379A to 23.79A

Frequency 10Hz to 65Hz

1%output+25.2mA

23.79A to 150.0A

Frequency 10Hz to 65Hz

1.4%output+243mA

150.0A to 750.0A

Frequency 10Hz to 65Hz

1.4%output+1.23A

8-15

توليد جريان متناوب (شكل موج مثلثي ) كاليبراتور 9100

 

Up to 26.12µA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.21%output+1.8µA

26.12µA to 2.612mA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.21%output+0.6µA

2.612mA to 26.12mA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.21%output+6.4µA

26.12mA to 261.2mA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.24%output+64µA

0.2612 A to 2.612A

Frequency10Hz to100Hz

0.3%output+960µA

2.612A to 16.30A

Frequency 10Hz to 100Hz

0.4%output+13.8mA

8-16

توليد جريان متناوب (شكل موج مثلثي ) كاليبراتور 9100

(آمپر متر چنگكي)

2.612A to 26.12A

Frequency 10Hz to 65Hz

0.6%output+16.8mA

26.12A to 163.0A

Frequency 10Hz to 65Hz

0.8%output+162mA

163.0A to 815.0A

Frequency 10Hz to 65Hz

0.8%output+0.82A

8-17

 

 

 

 

 

توليد جريان متناوب (شكل موج ذوزنقه اي ) كاليبراتور 9100

 

 

 

 

 

Up to 39.91µA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.21%output+1.8µA

39.91.12µA to 3.991mA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.21%output+0.6µA

3.991mA to 39.91mA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.21%output+6.4µA

39.91mA to 399.1mA

Frequency 10Hz to 1kHz

0.24%output+64µA

0.3991 A to 3.200A

Frequency 10Hz to 100Hz

0.3%output+960µA

3.200A to 19.20A

Frequency 10Hz to 100Hz

0.4%output+13.8mA

8-18

توليد جريان متناوب (شكل موج ذوزنقه اي ) كاليبراتور 9100(آمپر متر چنگكي)

3.991A to 32.00A

Frequency 10Hz to 65Hz

0.6%output+16.8mA

32.00A to 192.0A

Frequency 10Hz to 65Hz

0.8%output+162mA

192.0A to 960.0A

Frequency 10Hz to 65Hz

0.8%output+0.82A

8-19

توليد مقاومت الكتريكي

كاليبراتور 9100

Up to 40.0000

0.025%output+10.0 m

40.0001 to  400.000

0.02%output+20 m

0.40001 k to 4.00000k

0.015%output+80 m

4.0001 k to 40.0000k

0.02%output+800 m

40.00 k to 400.000k

0.02%output+8

0.40001 k to 4.00000M

0.05%output+100

4.0001 M to 40.0000M

0. 15%output+2k

40.001 M to 400.000M

0.26%output+40k

8-20

توليد مقاومت الكتريكي براي مگا اهم متر

 

10M

0.5% output

100M

0.5% output

50G

1%   output

100G

1.5% output

8-21

توليد هدايت الكتريكي

كاليبراتور 9100

2.5 ns to 25.0 ns

0.4% output

25.0 ns to 250.0 ns

0.2% output

250.0ns to 2.5µs

0.12% output

2.5 µs to 25.0µs

0.05% output

25.0 µs to 250.0µs

0.05% output

250.0 ms to 2.5 ms

0.04% output

8-22

توليدفركانس ، كاليبراتور9100

0.5Hz to 10MHz

25ppm of output

8-23

توليد پريود زماني ، كاليبراتور 9100

0.3µs to 1999.99ms

25ppm of output+10ns

8-24

 

 

ديوتي سايكل ، كاليبراتور 9100

 

Output Voltage <=6Vpk

35ns

Output Voltage(6 to 30) Vpk

225ns

8-25

توليدسنسور مقاومتي درمقاومت 10 تا60 اهم ، كاليبراتور 9100

 

 

-200°C to -100°C

0.225°c

-100°C to 100°C

0.15°c

100°C to 630°C

0.30°c

630°C to 850°C

0.45°c

8-26

توليدسنسور مقاومتي درمقاومت 60اهم تا1كيلو اهم ، كاليبراتور 9100

-200°C  to -100°C

0.15°c

-100°C to 100°C

0.10°c

100°C to 630°C

0.20°c

630°C to 850°C

0.30°c

8-27

توليدسنسور مقاومتي درمقاومت 1كيلواهم تا2كيلو اهم ، كاليبراتور 9100

-200°C to -100°C

0.12°c

-100°C to 100°C

0.08°c

100°C to 630°C

0.16°c

630°C to 850°C

0.24°c

8-28

توليد ظرفيت خازني

فركانس كمتراز350هرتز ، كاليبراتور9100

0.5000 nF to 4.0000nF

0.3%output+15PF

4.0001 nF to 40.000nF

0.3%output+30PF

40.000 nF to 400.00nF

0.3%output+160PF

400.001nFto 4.0000uF

0.4%output+1.6nF

4.0001 µF to 40.000µF

0.5%output+16.0PF

40.001 µF to 400.00µF

0.5%output+160nF

400.01µF to 4.0000mF

1.0%output+1.6µF

4.0001 mF to 40.000mF

1.0%output+60µF

8-29

 

توليد ظرفيت خازني

فركانس 350هرتزتا 5/1 کيلوهرتز ،كاليبراتور9100

 

 

0.5000 nF to 4.0000nF

0.6%output+30.0PF

4.0001 nF to 40.000nF

0.6%output+60.0PF

40.000 nF to 400.00nF

0.6%output+320PF

400.001nFto 4.0000µF

0.8%output+3.2nF

4.0001 µF to 40.000µF

1.0%output+32nF

40.001 µF to 400.00µF

1.0%output+3.2µF

400.01µF to 4.0000mF

2.0%output+120µF

8-30

اندازه گيري ولتاژ مستقيم

Up 100.0000mV

0.0037%measurement +0.0035%of range

0.10001V to 1.000000V

0.0025%measurement +0.0007%of range

1.000001 V to 10.00000V

0.0024%measurement +0.0005%of range

 

 

10.00001 V to 100.0000 V

0.0038%measurement +0.0006%of range

100.0001 V to 1000.000 V

0.0041%measurement +0.001%of range

8-31

اندازه گيري ولتاژ مستقيم با پراب هاي ولتاژ

500V to 25 kV

0.007kV

8-32

اندازه گيري مقاومت الكتريكي

Up to 10.00000Ω

0.01%measurement +0.03%of range

10.00001 Ω to 100.0000Ω

0.01%measurement +0.004%of range

0.100001kΩ to 1.000000kΩ

0.01%measurement +0.001%of range

1.000001 kΩ to 10.00000kΩ

0.01%measurement +0.001%of range

10.00001 kΩ to 100.0000kΩ

0.01%measurement +0.001%of range

0.100001MΩ to 1.000000MΩ

0.01%measurement +0.001%of range

1.000001MΩ to 10.00000MΩ

0.004%measurement +0.001%of range

10.00001MΩ to 100.0000MΩ

0.8%measurement +0.01%of range

100.0000MΩ to 1.000000GΩ

2.0%measurement +0.01%of range

8-33

اندازه گيري جريان مستقيم

 

 

 

 

اندازه گيري جريان مستقيم

Up to 100.0000 µA

0.05%measurement +0.025%of range

0.100001mA to 1.000000mA

0.05%measurement +0.005%of range

1.000001mA to 10.00000mA

0.05%measurement +0.02%of range

10.00001mA to 100.0000mA

0.05%measurement +0.005%of range

0.100001A to 1.000000A

0.05%measurement +0.02%of range

1.000001A to 3.00000A

0. 1%measurement +0.02%of range

3.00001A to 10.00000A

0.15%measurement +0.008%of range

8-34

اندازه گيري جريان مستقيم آمپرمتر چنگکی

10 A to 1000A

1.5%Reading

 

 

 

 

 

 

 

8-35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گيري ولتاژ متناوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گيري ولتاژ متناوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گيري ولتاژ متناوب

Up to 100.0000mV

Frequency 3Hz to 5Hz

1%measurement +0.04%of range

Up to 100.0000mV

Frequency 5Hz to 10Hz

0.35%measurement +0.04%of range

Up to 100.0000mV

Frequency 10Hz to 20KHz

0.06%measurement +0.04%of range

Up to 100.0000mV

Frequency 20KHz to 50KHz

0.12%measurement +0.05%of range

Up to 100.0000mV

Frequency 50KHz to 100KHz

0.6%measurement +0.08%of range

Up to 100.0000mV

Frequency 100KHz to 300KHz

4%measurement +0.50%of range

0.100001V to 1.000000V

Frequency 3Hz to 5Hz

1%measurement +0.03%of range

0.100001V to 1.000000V

Frequency 5Hz to 10Hz

0.35%measurement +0.03%of range

0.100001V to 1.000000mV

Frequency 10Hz to 20KHz

0.06%measurement +0.03%of range

0.100001V to 1.000000V

Frequency 20KHz to 50KHz

0.12%measurement +0.05%of range

0.100001V to 1.000000V

Frequency 50KHz to 100KHz

0.6%measurement +0.08%of range

0.100001V to 1.000000V

Frequency 100KHz to 300KHz

4%measurement +0.50%of range

1.000001V to 10.00000V

Frequency 3Hz to 5Hz

1%measurement +0.03%of range

1.000001V to 10.00000V Frequency 5Hz to 10Hz

0.35%measurement +0.03%of range

1.000001V to 10.00000V Frequency 10Hz to 20KHz

0.06%measurement +0.03%of range

1.000001V to 10.00000V Frequency 20KHz to 50KHz

0.12%measurement +0.05%of range

1.000001V to 10.00000V Frequency 50KHz to 100KHz

0.6%measurement +0.08%of range

1.000001V to 10.00000V Frequency 100KHz to 300KHz

4%measurement +0.50%of range

10.00001V to 100.0000V

Frequency 3Hz to 5Hz

1%measurement +0.03%of range

10.00001V to 100.0000V Frequency 5Hz to 10Hz

0.35%measurement +0.03%of range

10.00001V to 100.0000V Frequency 10Hz to 20KHz

0.06%measurement +0.03%of range

10.00001V to 100.0000V Frequency 20KHz to 50KHz

0.12%measurement +0.05%of range

10.00001V to 100.0000V Frequency 50KHz to 100KHz

0.6%measurement +0.08%of range

10.00001V to 100.0000V Frequency 100KHz to 300KHz

4%measurement +0.50%of range

100.0001V to 1000.000V

Frequency 3Hz to 5Hz

1%measurement +0.03%of range

100.0001V to 1000.000V

Frequency 5Hz to 10Hz

0.35%measurement +0.03%of range

100.0001V to 1000.000V

Frequency 10Hz to 20KHz

0.06%measurement +0.03%of range

100.0001V to 1000.000V

Frequency 20KHz to 50KHz

0.12%measurement +0.05%of range

100.0001V to 1000.000V

Frequency 50KHz to 100KHz

0.6%measurement +0.08%of range

100.0001V to 1000.000V

Frequency 100KHz to 300KHz

4%measurement +0.50%of range

8-36

اندازه گيري ولتاژ متناوب(پراب هاي ولتاژ)

500V to20kV

Frequency 50Hz

0.08kV

 

 

 

 

 

8-37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گيري جريان متناوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گيري جريان متناوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گيري جريان متناوب

 

 

 

 

 

 

 

Up to 100.0000µA

Frequency 3Hz to 5Hz

1.0%measurement +0.04%of range

Up to 100.0000µA

Frequency 5Hz to 10Hz

0.3%measurement +0.04%of range

Up to 100.0000µA

Frequency 10Hz to 5KHz

0.1%measurement +0.04%of range

Up to 100.0000µA

Frequency 5KHz to 10KHz

0.2%measurement +0.25%of range

0.100001mA to 1.000000mA

Frequency 3Hz to 5Hz

1.0%measurement +0.04%of range

0.100001mA to 1.000000mA

Frequency 5Hz to 10Hz

0.3%measurement +0.04%of range

0.100001mA to 1.000000mA

Frequency 10Hz to 5KHz

0.1%measurement +0.04%of range

0.100001mA to 1.000000mA

Frequency 5KHz to 10KHz

0.2%measurement +0.25%of range

1.000001mA to  10.00000mA

Frequency 3Hz to 5Hz

1.0%measurement +0.04%of range

1.000001mA to  10.00000mA

Frequency 5Hz to 10Hz

0.3%measurement +0.04%of range

1.000001mA to  10.00000mA

Frequency 10Hz to 5KHz

0.1%measurement +0.04%of range

1.000001mA to  10.00000mA

Frequency 5KHz to 10KHz

0.2%measurement +0.25%of range

10. 00001mA to  100.0000mA

Frequency 3Hz to 5Hz

1.0%measurement +0.04%of range

10.00001mA to  100.0000mA

Frequency 5Hz to 10Hz

0.3%measurement +0.04%of range

10.00001mA to  100.0000mA

Frequency 10Hz to 5KHz

0.1%measurement +0.04%of range

10.00001mA to  100.0000mA

Frequency 5KHz to 10KHz

0.2%measurement +0.25%of range

0.100001A to  1.000000A

Frequency 3Hz to 5Hz

1.0%measurement +0.04%of range

0.100001A to  1.000000A

Frequency 5Hz to 10Hz

0.3%measurement +0.04%of range

0.100001A to  1.000000A

Frequency 10Hz to 5KHz

0.1%measurement +0.04%of range

0.100001A to  1.000000A

Frequency 5KHz to 10KHz

0.35%measurement +0.7%of range

1.000001A to  3.00000A

Frequency 3Hz to 5Hz

1.1%measurement +0.06%of range

1.000001A to  3.00000A

Frequency 5Hz to 10Hz

0.35%measurement +0.06%of range

1.000001A to  3.00000A

Frequency 10Hz to 5KHz

0.15%measurement +0.06%of range

1.000001A to  3.00000A

Frequency 5KHz to 10KHz

0.35%measurement +0.7%of range

3.00001A to  10.00000A

Frequency 3Hz to 5Hz

2.0%measurement +0.06%of range

3.00001A to  10.00000A

Frequency 5Hz to 10Hz

1.1%measurement +0.06%of range

3.00001A to  10.00000A

Frequency 10Hz to 5KHz

0.15%measurement +0.06%of range

3.00001A to  10.00000A

Frequency 5KHz to 10KHz

0.35%measurement +0.7%of range

 

8-38

اندازه گيري جريان متناوب با آمپر متر چنگکی

10A to 1000A

Frequency 45Hz to 66Hz

1.5%Reading

10A to 1000A

Frequency 66Hz to 500Hz

2%Reading

 

 

 

8-39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گيري ظرفیت خازنی

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گيري ظرفیت خازنی

 

Up to 1.000000nF

2%measurement +2.5%of range

1.000001 nF to10.00000nF

1%measurement +0.5%of range

10.00001nF to100.0000nF

1%measurement +0.5%of range

0.100001µF   to1.000000 µF

1%measurement +0.5%of range

1.000001 µF to10.00000 µF

1%measurement +0.5%of range

10.00001 µF to100.0000 µF

1%measurement +0.5%of range

0.100001mF   to1.000000 mF

1%measurement +0.5%of range

1.000001 mF to10.00000 mF

1%measurement +0.5%of range

10.00001 mF to100.0000 mF

4%measurement +0.2%of range

8-40

اندازه گيري زمان

Up to S

0.01S

 

 

 

 

8-41

 

 

 

 

 

10 to 30 Hz

0.0006 Hz

30 Hz to 1M Hz

0.06 Hz

1M Hz to 10M Hz

0.6 Hz

10M Hz to 20M Hz

0.6 Hz

20M Hz to 80M Hz

2.4 Hz

80M Hz to 100M Hz

3 Hz

100M Hz to 250M Hz

7.5 Hz

250M Hz to 300M Hz

9 Hz

300M Hz to 500M Hz

15 Hz

500M Hz to 1G Hz

30 Hz

1G Hz to 1.3G Hz

39 Hz

8-42

کالیبراسیون دور سنج

Up to 6000 RPM

2.2RPM

8-43

اندازه گیری دور

Up to 24000 RPM

2RPM

44

اندازه گیری توان الکتریکی DC

Up to 500KW

±0.2%

45

اندازه گیری توان الکتریکی AC

Up to 500KW

±0.1%

46

ضریب توان) (COS  

Up to 1

±0.1