آزمایشگاه ابعاد

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

ردیف

كميت، دستگاه اندازه­ گيري، سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1-1

ساعت های اندازه گيري

Up to 100mm

0.002L+0.18µm

1-2

كوليس خارج سنج

Up to 100mm

0.002L+0.18µm

100 to 1000mm

0.008L+0.61µm

1-3

 

  ميكرومترخارج سنج

Up to 100mm

0.002L+0.18µm

100 to 1000mm

0.008L+0.61µm

1-4

میکرومتر و کولیس داخل سنج

Up to 300mm

0.002L+0.18µm

 

1-5

  عمق سنج

Up to 100mm

0.0005L+1.74µm

100 to 500mm

0.008L+1.28µm

 

1-6

  ارتفاع سنج

Up to 100mm

0.0005L+1.74µm

100 to 1000mm

0.008L+1.28µm

1-7

ضخامت سنج  عقربه ای

Up to 100mm

0.002L+0.18µm

1-8

زاويه سنج

Up to 360°

5''

1-9

فيلر

(0.03 to 3)mm

0.7µm

1-10

خط كش

Up to 2m

0.1mm

1-11

متر نواري فلزی  

Up to 5m

0.1mm

1-12

گونيا

   Up to 250mm

2.1µm

1-13

تراز

Up200mm

0.003mm/m

1-14

پروفايل پرژكتور

500 mm

( 0 to 360)°

0.002L+0.19µm

5˝

1-15

اندازه گيري فيلم ضخامت سنج

Up to 1000µm

0.7µm

1-16

اندازه گيري  R سنج 

(0.1 to 60)mm

4.6µm

 

 

ردیف

كميت، دستگاه اندازه­ گيري، سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1-17

چشمه الك آزمايشگاهي

20µm to 125mm

2.8µm

1-18

كراس كات

Up to 10mm

0.6µm

1-19

كريپتومتر

Up to 100mm

2.2µm

1-20

گراندومتر

Up to 100µm

2.2µm

1-21

اپليكاتور

Up to 1000μm

0.7µm

1-22

ميكروسكوپ اندازه گيري

Up to 50mm

0.19µm