آزمایشگاه ابعاد

آزمایشگاه ابعاد (1)

قابلیت های آزمايشگاه ابعاد شرکت کیفیت آفرینان به شرح ذیل می باشد:

اندازه گیری با دستگاه سایه نگار نوری

اندازه گیری با کولیس

اندازه گیری با میکرومتر


کالیبراسیون انواع زاویه سنج

کالیبراسیون انواع گریندومتر،گریندوپک و اپلیکاتور

کالیبراسیون انواع خط کش

کالیبراسیون انواع کولیس

کالیبراسیون کولیس ارتفاع سنج

کالیبراسیون انواع گونیا

کالیبراسیون انواع میکرومتر داخل سنج

کالیبراسیون انواع تراز

کالیبراسیون انواع میکرومتر خارج سنج

کالیبراسیون انواع میکرومتر عمق سنج

کالیبراسیون ساعت اندازه گیری

کالیبراسیون فیلر

کالیبراسیون دستگاه ضخامت سنج  عقربه ای ، آلتراسونیک ، رنگ و روکش

کالیبراسیون انواع الک های آزمایشگاهی

کالیبراسیون پروفایل پرژکتور

کالیبراسیون میکروسکوپ

کالیبراسیون خط کش

کالیبراسیون کریپتومتر

کالیبراسیون انواع فورد کاپ، فلو کاپ و دین کاپ

کالیبراسیون متر نواری فلزی

کالیبراسیون اپلیکاتور

 

 

آزمایشگاه ابعاد

آزمایشگاه ابعاد

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

ردیف

كميت، دستگاه اندازه­ گيري، سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1-1

ساعت های اندازه گيري

Up to 100mm

0.002L+0.18µm

1-2

كوليس خارج سنج

Up to 100mm

0.002L+0.18µm

100 to 1000mm

0.008L+0.61µm

1-3

 

  ميكرومترخارج سنج

Up to 100mm

0.002L+0.18µm

100 to 1000mm

0.008L+0.61µm

1-4

میکرومتر و کولیس داخل سنج

Up to 300mm

0.002L+0.18µm

 

1-5

  عمق سنج

Up to 100mm

0.0005L+1.74µm

100 to 500mm

0.008L+1.28µm

 

1-6

  ارتفاع سنج

Up to 100mm

0.0005L+1.74µm

100 to 1000mm

0.008L+1.28µm

1-7

ضخامت سنج  عقربه ای

Up to 100mm

0.002L+0.18µm

1-8

زاويه سنج

Up to 360°

5''

1-9

فيلر

(0.03 to 3)mm

0.7µm

1-10

خط كش

Up to 2m

0.1mm

1-11

متر نواري فلزی  

Up to 5m

0.1mm

1-12

گونيا

   Up to 250mm

2.1µm

1-13

تراز

Up200mm

0.003mm/m

1-14

پروفايل پرژكتور

500 mm

( 0 to 360)°

0.002L+0.19µm

5˝

1-15

اندازه گيري فيلم ضخامت سنج

Up to 1000µm

0.7µm

1-16

اندازه گيري  R سنج 

(0.1 to 60)mm

4.6µm

 

 

ردیف

كميت، دستگاه اندازه­ گيري، سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1-17

چشمه الك آزمايشگاهي

20µm to 125mm

2.8µm

1-18

كراس كات

Up to 10mm

0.6µm

1-19

كريپتومتر

Up to 100mm

2.2µm

1-20

گراندومتر

Up to 100µm

2.2µm

1-21

اپليكاتور

Up to 1000μm

0.7µm

1-22

ميكروسكوپ اندازه گيري

Up to 50mm

0.19µm